top of page

PROJECTEN VAN 2024

VRO

VRO IN INDIA

Vanaf 1996 wijdde de Buggenhoutse missionaris Michaël Windey sj (1921-2009) zijn leven aan de allerarmsten in Oost India.  Aanvankelijk was zijn werk vooral gericht op het heropbouwen van dorpen die getroffen waren door overstromingen en cyclonen.  In 1971 stichtte hij de organisatie Village Reconstruction Organisation of VRO.

Met de financiële steun uit Europa heeft VRO tot nu 428 dorpen (21.098 woningen) opgebouwd en ontelbare mannen, vrouwen en kinderen nieuwe kansen geboden.

In 2009 heeft de Indische Jezuïet, Peter Daniël, de taak van Michaël overgenomen.  Eind 2023 gaat Peter Daniël op rust en wordt zijn taak overgenomen door Velangani Raju, jurist en Jezuïet.  Hij werkte al jaren aan de zijde van Peter Daniël.

De Vastenvoettocht steunt in 2024 een project in Nanpur, een dorp in deelstaat Odisha.  In deze kansarme streek ondersteunt VRO  meisjes en jongens met praktijkopleidingen.  Hun slaagkansen op de arbeidsmarkt worden aanzienlijk groter.  Het gaat over elektriciteitsopleiding,  rijopleiding tot het behalen van het rijbewijs, kleermakersopleiding en modeontwerp.  VRO helpt hen ook bij de opstart van een eigen bedrijfje met een renteloze lening.

In oktober 2023 heeft VRO 2 nieuwe dorpen officieel ingehuldigd met veel toeters en bellen.  Isukapelle met 143 huizen en Thotlapalem met 29 huizen. Dorpen bouwen was het oorspronkelijk initiatief van VRO en moest aanvankelijk rekenen op volledige financiering van donors.

Vandaag heeft de Indische overheid de waarde van dit initiatief ingezien.  40% wordt gefinancierd door de federale overheid, 14% door de plaatselijke overheid, 40% door donors en de bewoners zelf voorzien 6% van de kostprijs.  

BIVRO steunt sinds enkele jaren  enkel het welzijn in de dorpen zoals hierboven beschreven.

De verantwoordelijken in Buggenhout zijn :  Ruth Roosen, Raf, Karlien en Klaartje Lambrechts. 

                             Meer info vind je op de website:

                                           www.bivro.org 

installatie naaimachine.jpg
vzw kalasi

VZW KALASI IN CONGO

VZW KALASI geeft reeds 17 jaar steun aan scholen in Congo.

Deze 9 lagere- en 5 secundaire scholen bevinden zich in de provincie Kongo-Central: Lukula en Kinzandi, Kidima, Kuimba, Vaku, Luozi, Luango en Vaku-Ngandu, Matadi (Nzanza) en Kinshasa (Mbudi) worden geleid door Congolese zusters van de congregatie van Gijzegem.  Elk jaar wordt met de Congolese directies afgesproken welke projecten zij willen realiseren.  Zo is er in het verleden geïnvesteerd in renovatie en nieuwbouw van klaslokalen, fabricatie schoolmeubilair, schoolboeken en didactisch materiaal, elektriciteitsvoorziening via zonnepanelen en generatoren, aankoop en onderhoud van apparatuur zoals computers, printers, beamers, naaimachines.  

Er is ook veel aandacht voor de permanente vorming van leerkrachten.  Omdat veel leerkrachten problemen hebben met hun ogen hebben we een optiek opgestart in Kidima.

Sinds het begin bevorderen we ook het welzijn van de leerkrachten door voor hen dagelijks een kleine maaltijd op school te voorzien.

In 2024 zijn onder meer volgende projecten gepland: waterputten in Kuimba, installatie van een klein labo in Lukula, nieuwbouw van klaslokalen voor 5de en 6de leerjaar in Vaku-Ngandu, renovatie van oude klaslokalen in Luango.

Hier in België is een steungroep actief om vooral het onderwijs in Engels te helpen verbeteren.

Jaarlijks wordt een nieuwsbrief verspreid in november.

De verantwoordelijke in Buggenhout is Annie Lion.

Kalasi.jpg
tanga basa

Tanga Basa in Indonesië

De Vastenvoettocht steunt met dit project een weeshuis voor kinderen met een aangeboren hersenletsel of een beperking.

 

Verantwoordelijke in Buggenhout: Marlowis Verest.

tanga basa11 (1).jpg
caprioolkinderen

CAPRIOOLKINDEREN IN ETHIOPIË

We zijn volop in voorbereiding om samen met 'education for life' een nieuw project op te starten omtrent straatfamilies.  Mensen die met hun ganse gezin op straat leven.  We willen proberen een safezone uit te bouwen voor deze doelgroep.  Dit is een plaats waar men zich kan komen wassen, medische verzorging vragen, kleren wassen, een kinderopvang enz.  We willen samenwerken met de  gekende 'mobile schools' om kinderen die in de straat leven en geen onderwijs volgen toch via de straatschool kennis te laten maken en zo een opstap creëren vóór ze naar het normale onderwijs kunnen gaan.

Verantwoordelijke in Buggenhout: Griet Van Weyenberg

eddy and kids gondar.JPG
los amigos

 
LOS AMIGOS IN GUATEMALA

'Los Amigos' (De Vrienden)  is een sociaal project dat in Tiquisate, Guatemala, werd opgestart en nog steeds wordt bezield door de in Opdorp geboren zuster Denise Brabant.  

Zij trok meer dan 50 jaar geleden naar het arme en door een dictatuur zwaar beproefde land om er de inheemse bevolking bij te staan met medische zorg en sociale begeleiding.  Na enkele jaren werd, samen met enkele idealistische lokale intellectuelen een coöperatief opgericht. Die leerde de mensen een beetje sparen en leende ook goedkoop geld voor het kopen van zaaigoed.  Deze coöperatief is nu de grootste van Guatemala.  Met de opbrengst werd ook een sociaal woonprogramma opgestart.

Al deze activiteiten lopen door: kinderen krijgen onderwijs, vrouwen leren koken, naaien, weven, kinderverzorging, hygiëne...

Het centrum voor gezondheidszorg werd uitgebouwd en het woonproject bleef groeien.  Los Amigos betaalt de grond, de materialen en de voorzieningen (water, elektriciteit, riolering). 

De toekomstige eigenaars bouwen samen de huisjes.  Wanneer ze er wonen betalen zij stilaan de gemaakte kosten terug.  Er zijn nu in 2024 al 160 gezinnen die niet meer in krotten moeten wonen.

De verantwoordelijke in Buggenhout: Henri Heymans

IMG_2613.jpeg
Burkina Faso
futuro aberto

FUTURO ABERTO IN BRAZILIË 

Futuro Aberto  (Open Toekomst) is gestart in 1980 met dit project ten bate van de kinderen en adolescenten van de armste wijken en favelas van de parochie Bom Jesus.  Ondanks het moeilijk werken door de pandemie zetten wij onze naschoolse werking met de kinderen : "Sopa de Letrinhas" (Soep met letters) : les in computer, schilderen op doek, artisanale werkjes met recycleerbaar materiaal,...

Een ploeg van 20 volwassenen zorgt in beurtrol voor de dagelijkse maaltijden.  

Verantwoordelijke voor Buggenhout: Stefaan Bruylandt

crianca nucleo anos90a.JPG
Boende in Congo
Mensen herbergen in Boende, Congo

Velen van ons vandaag waren nog niet geboren toen Buggenhoutse missionarissen, paters en zusters voor de Congolese mensen hun allerbeste beentje voorzetten en zich inzetten voor de gezondheid, vorming en zingeving.

Geen discussie over zwart en blank, wel mensen ondereen, met een groot verlangen naar geluk en welzijn.  Geven en ontvangen, tweemaal gelukkig zijn.  

Ook daartoe werden toen al kapellen en kerkjes gebouwd, intussen al eens vernieuwd, gezien het uitzonderlijk klimaat.  Dat zijn niet enkel gebedshuizen, dat zijn vooral herbergen, plekken van samenkomst en ontmoeting, ja, met God, maar ook met elkaar.  

Met de Vastenvoettocht ondersteunen wij mee het onderhoud van deze kleine kerken in Boende in Congo.  Een dak boven het hoofd, tegen zon, hitte en overvloedig water.  Bouw en onderhoud met materieel en materiaal van ginds.  Met de opbrengst van de Vastenvoettocht 2023 werden deze golfplaten aangekocht!

Dank zij jullie volgehouden inzet, bouwen wij verder ...

IMG-20231209-WA0003.jpg
IMG-20231209-WA0005.jpg
IMG-20231209-WA0008.jpg
vanakam

VANAKAM IN INDIA

De vzw VANAKAM blijft actief in India om studenten de nodige studiebeurzen te geven.  Het gaat hier om jonge mensen die genoeg talent hebben om hun studies succesvol af te ronden, maar die financieel niet bij machte zijn om de kosten hiervoor te dragen.  Sinds onze grote bouwprojecten in India zijn afgerond, hebben wij nu een handvol studenten die genieten van deze steun.  Zoals Ceicilia (zie foto)  die wordt gesteund via de Vastenvoettocht.

We hebben aan Sister Mary, die de studenten opvolgt, gevraagd om nieuwe kandidaten voor te stellen.  We steunen nu een tiental meisjes met financiële problemen.  

Verantwoordelijke voor Buggenhout: Luc Van Driessche

Sherley Judith Ceicilia.1.jpg
ingobyi

INGOBYI IN RWANDA

Van bij het begin was PERMANENTE VORMING van gezondheidswerkers één van de grote pijlers van onze werking in Rwanda.  En dat blijft zo.

Toen we onze eerste lading (para)medisch materiaal bezorgden aan het gezondheidscentrum van Nyundo (2003) was het ons onmiddellijk duidelijk dat dit soort acties -hoe nodig en zinvol ook- maar vruchten kon afwerpen als ze hand in hand zouden gaan met vorming van het paramedisch personeel ter plaatse.

In samenwerking met Artsen Zonder Vakantie konden we vanaf 2009 tweemaal per jaar een equipe Belgische experts uitsturen om gedurende twee weken theoretisch en praktisch onderricht 'moeder-en-kind-zorg' te geven aan verpleegkundigen en vroedvrouwen van de 16 gezondheidscentra van het bisdom Nyundo-Kibuye en het ziekenhuis van Murunda.  Later werden daar ook de 11 'openbare gezondheidscentra van het district Rutsiro bij betrokken.

Op die manier werd indirect een bevolking van wel 500.000 mensen bediend.

We begrepen ook van bij het begin dat het project moest aansluiten bij de officiële nationale politiek inzake gezondheidszorg.

Die nationale overheid zat en zit overigens niet stil, hetgeen ons dan op zijn beurt altijd opnieuw een hart onder de riem steekt om ter plaatse verder te werken.

De voorbije decennia werd er inderdaad in Rwanda een grote vooruitgang geboekt in het terugdringen van ziekte en overlijden bij moeder en kind.  We zijn blij dat we daar ons steentje konden toe bijdragen, ook -en niet in het minst- door vorming aan te bieden.

Moeder en kinderen sterven nog te vaak aan vermijdbare problemen zoals ondervoeding en onvoldoende basiszorg tijdens zwangerschap en bevalling.

Dàt is de reden waarom Ingobyi wil doorgaan met zijn vormingsinitiatief.  Omdat kennis aan de basis ligt van goede gezondheidszorgen en die op hun beurt aan het terugdringen van ziekte (morbiditeit) en overlijden (mortaliteit).

De voorbije 5 jaar hebben we het geweer van schouder veranderd: lokale experts bieden nu de vorming aan.  Deze experts zijn artsen, verpleegkundigen en vroedvrouwen van het ziekenhuis van Murunda zelf die een speciale opleiding en vorming hebben genoten.  Zij geven telkens gedurende 2 intensieve weken theoretische en praktische vorming aan een groepje van 4 verpleegkundigen van de gezondheidscentra 'Te Velde'.  Tijdens 7 opeenvolgende sessies van 2 weken komen op die manier alle gezondheidscentra van bisdom en district aan bod.

Op die wijze hangt onze interventie niet langer af van de beschikbaarheid en de (beperkte) aanwezigheid ter plaatse van onze Belgische experts.

Daarnaast worden onze Rwandese partners 'eigenaar' van het project, hetgeen hen verantwoordelijkheid geeft, aanmoedigt in hun engagement én een belangrijke stap in verzelfstandiging is.

Tenslotte zijn de lijnen met de burgerlijke overheden en hun programmatie en planning korter, hetgeen de inbedding van ons project daarin ten goede beïnvloeden.

Wij gaan nog steeds een paar keer per jaar ter plaatse om de vruchten van het project te keuren, waar nodig bij te sturen  met het oog op 'Permanente Vorming van de Vormers'.

Maar... koken kost geld: één jaar vorming kost ongeveer €200 per deelnemer.( à 54 deelnemers komt dat op €10.800 per jaar).

Verantwoordelijke in Buggenhout:

Ivo Corthouts en Ingrid Keustermans

info: www.ingobyi.be

Ingobyi.jpg
Ingobyi2.jpg
ekimanyelo

EKIMANYELO IN CONGO

Ekimanyelo vzw ondersteunt het Complexe Scolaire d'Excellence in Lodja (D.R. Congo) en twee kleinere scholen op 50 km van Lodja.

Het C.S. d'Excellence bestaat uit 2 campussen: een voor de kleuter- en lagere school (600 leerlingen) en een voor de secundaire school (1200 leerlingen).

Kwaliteitsonderwijs is een basisrecht voor iedereen (Sustainable Development Goal 4).  Armoede mag geen uitsluiting betekenen.  We willen tevens zoveel mogelijk meisjes aantrekken en ze laten doorstromen naar het secundair onderwijs. (SDG5).  Want, waar meisjes onderwijs volgen, vergroot hun rol in de gemeenschap en zal de armoede teruggedrongen worden.

Op de campus van de secundaire school werd in 2020-2021 een regenwaterput gebouwd, met de steun van de Vastenvoettocht Buggenhout.  Op de campus van de kleuter- en lagere school wordt een waterput geboord (het oorspronkelijk plan was ook een regenwaterput te bouwen).  Het boren van de waterput was voorzien in 2023, maar de werken hebben vertraging opgelopen.  In 2024 zullen ze afgerond worden.

De school beschikt niet over leidingwater, toegang tot regenwater of putwater is daarom primordiaal.

Met een regenwaterput kan de school in haar eigen waterbehoeften voorzien.  Water is een kostbaar goed.  Ook al heerst er een tropisch klimaat en valt er veel regen in Lodja, niettemin streven we naar bewust watergebruik en duurzame wateroplossingen.  Hierbij verwijzen we naar SDG6: duurzaam winnen van water, toegang voorzien tot degelijke sanitaire voorzieningen en hygiëne...

Zo kunnen we voorkomen dat meisjes vroegtijdig afhaken van school.

Verantwoordelijke voor Buggenhout: Lut Van Steen en Karl Bogaert

IMG-20211217-WA0080.jpg
loïse

LOÏSE IN BURKINA FASO

Loïse woont samen met haar gezin in Ouagadougou.  Zij is de centrale figuur in haar wijk.  Zij begeleidt een aantal vrouwengroepen die maandelijks samenkomen en hun actuele problemen bespreken.  Dagelijks komen er mensen over de vloer die haar hulp vragen, eten, een goed gesprek, steun.  Zij doet aan sensibilisering via voordrachten en individuele contacten rond aids en verdediging van mensenrechten.  Vanuit haar grote zorg voor en nood aan onderwijs is zij gestart met de bouw van klaslokalen in en rond Ouagadougou, een onmisbaar project in de regio.

Loïse doet met beperkte middelen heel hard haar best.  De Wij blijven haar steunen. 

Voor 2024 heeft Loïse met haar ploeg een mooi aandenken gemaakt voor alle stappers van de 50ste editie !

Verantwoordelijken Buggenhout: Herman en Annie Van Den Berghe-Borms

022_IMG_2895.JPG
bottom of page